Back

Tip 1

Benotz en Dräieck op dengem Bläistëft oder dengem Bic fir e besser an d’Hand ze huelen.

Tip 5

Bei den Textrechnungen, ënnersträich dat wichtegst am Text éier s de ufänks ze rechnen! Kontrolléier ob s du dat gerechent hues wat gefrot ass!

Tip 4

Üb däin 1×1 all Dag 5 Minutten doheem andeems du a Beweegung bass.

Tip 3

Maach deng Tafelrechnungen ëmmer op engem strukturéierte Blat.

Tip 2

Markéier dir de + oder de – faarweg, fir dass de se net verwiessels! Kontrolléier dann deng Rechnung.

Tip 3

Kontrolléier ob s du Déngwierder ëmmer grouss geschriwwen hues an och déi Wieder no engem Punkt.

Tip 2

Kontrolléier ob s du déi selwecht Wieder ëmmer d'selwecht schreifs.

Tip 1

Stell e Korrekturprogramm op dengem Computer an, deen déi falsch geschriwwe Wieder ënnersträicht. Du kanns dann déi Wieder nosichen, verbesseren an no a no besser verhalen.