Back

Tip 5

Bei den Textrechnungen, ënnersträich dat wichtegst am Text éier s de ufänks ze rechnen! Kontrolléier ob s du dat gerechent hues wat gefrot ass!