Back

Tip 5

Bei den Textrechnungen, ënnersträich dat wichtegst am Text éier s de ufänks ze rechnen! Kontrolléier ob s du dat gerechent hues wat gefrot ass!

Tip 4

Üb däin 1×1 all Dag 5 Minutten doheem andeems du a Beweegung bass.

Tip 3

Maach deng Tafelrechnungen ëmmer op engem strukturéierte Blat.

Tip 2

Markéier dir de + oder de – faarweg, fir dass de se net verwiessels! Kontrolléier dann deng Rechnung.